V údolí Divokých včel

Přírodní park Sovinecko, ustanovený v roce 1994, zaujímá rozsáhlé území téměř 20 tisíc hektarů, které je více jak z poloviny zalesněné. Skladba zdejších lesů se na mnoha místech velice podobá lesům původním, jaké u nás rostly předtím, než začalo monokulturní smrkové hospodaření. Také na lukách a pastvinách se zachovalo hodně původních a ohrožených rostlin, jako je například drobný, přísně chráněný mečík střechovitý s řídkým klasem slézově růžových květů nebo vstavačovitý prstnatec májový.

Kopcovitá krajina tady nikdy nebyla hustě zalidněná, a protože navíc leží v blízkosti státních hranic, několikrát se přes ni převalily válečné pohromy, které opakovaně vedly k vystěhovalectví a vylidňování. Krajina ponechaná sama sobě se tak navracela k původnímu stavu, a právě tento přírodní charakter byl důvodem k vyhlášení Sovineckého přírodního parku. Na jeho území leží několik zvlášť chráněných přírodních památek, z nichž nejznámější jsou Rešovské vodopády…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2008

Shopping Cart