Klášter Plasy - pohled na klášterní kostel

Plasy – bez vody se budova zřítí

Klášter Plasy
Cisterciácký klášter v Plasech je znám především díky budově konventu, kterou navrhl Jan Blažej Santini-Aichel a již dobový svědek Mauritius Vogt, plaský řeholník, hudebník, historik a kartograf, v kronice Tilia plassensis popisuje jako „dílo úchvatné, jemuž rovného v řádu cisterciáků není“. Už jen samotný konvent zdá se být dobrým důvodem k návštěvě Plas, ale návštěvníci tu toho naleznou ještě více.

Cisterciácký klášter v Plasech založil kníže Vladislav II. v roce 1144 jako teprve druhý klášter tohoto řádu u nás. Vznikl na břehu řeky Střely, v lesnaté a močálovité krajině, kterou měli mniši kultivovat. Činili tak, stejně jako jinde, svědomitě. Stopy jejich práce jsou v krajině patrny dodnes, byť se jedná především o výsledky jejich činnosti v druhém období velkého rozkvětu kláštera po třicetileté válce než o dávné stopy středověké. Nezmiňuji tuto stránku existence kláštera náhodou. Plaský klášter je jedním ze 17 cisterciáckých klášterů v pěti evropských státech, které jsou zapojeny do projektu Cisterscapes, cisterciáckých klášterních krajin propojujících Evropu. Krajin, které jsou charakteristické nejrůznějšími vodními díly, systémy vodních kanálů či štol, rybníky, drobnými sakrálními díly v krajině, starými cestami, alejemi, hospodářskými dvory. K síti Cisterscapes založené v roce 2019 přibyla v roce 2022 Cisterciácká cesta, kulturní stezka dlouhá 5000 km, která propojuje všech 17 klášterních krajin v Německu, Česku, Polsku, Rakousku a Slovinsku a míří také do Francie ke dvěma klášterům, kde to všechno začalo – v roce 1098 tam jižně od Dijonu vznikl prvotní klášter nazvaný Cistercium (francouzsky Cîteaux) a o 17 let později byl nedaleko německých hranic založen klášter Morimond, z jehož zakladatelské linie pocházejí všechny kláštery ze sítě Cisterscapes. A když jsme u krajiny a starých cest, tak připomeňme, že jednu takovou cestu přímo s velkým S máme i tady – Stará cesta byla tradiční spojnice plaského kláštera s jeho proboštstvím a významným poutním místem Mariánskou Týnicí, o které píšeme v samostatném článku. Zhruba 10 km dlouhá cesta je dnes z velké části obnovena a umožňuje turistům kráčet ve stopách dávných mnichů po naučné stezce s pěti zastaveními, z nichž to první je v areálu plaského kláštera.

Klášter Plasy - malovaná klenba v Meditační kapli sv. Bernarda
Meditační kaple sv. Bernarda patří k nejčistším barokním interiérům u nás

Rozvoj kláštera po třicetileté válce byl spojen se značnou stavební aktivitou. Vše začalo již za opata Kryštofa Tenglera, který nechal v letech 1661–1666 přestavět v raně barokním slohu klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původní románská podstata této trojlodní baziliky s příčnou lodí ale nebyla úpravami příliš zasažena, a tak můžeme klidně konstatovat, že kostel je jedinou dochovanou předgotickou cisterciáckou sakrální stavbou u nás a zdaleka nejstarší stavbou v celém klášterním areálu. Bohatost jeho zástavby má na svědomí především opat Ondřej Trojer a archi…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Plzeňsko

Klášter Plasy