České království v době Lucemburků

České království bylo bohaté nejen díky kutnohorskému stříbru. Jeho hospodářství dokázalo profitovat z rozsáhlého systému inovací, jenž přišel z německojazyčných zemí spolu se silnou migrační vlnou ve 13. stol. Adaptace přinesla hlubokou civilizační proměnu, která určovala souřadnice zdejšího života až do 16. stol. V jejím rámci byla dotvořena síť cest, vybudovány hrady, kostely a kláštery, založeny vsi a nová města, kde se odehrávala směna s venkovským zázemím. Souběžně s tímto vnitřním vývojem Přemyslovci expandovali. Z českého jádra vybudovali rozsáhlé dynastické celky. Konglomerát Přemysla Otakara II. čítal rakouské země a jednu dobu sahal až k Jaderskému moři, zatímco Václav II. a Václav III. nakrátko ovládli tři středoevropská království Čechy, Polsko a Uhry. Český král byl také významným hráčem ve Svaté říši římské. Ovlivňoval volbu římského krále a nakonec se stal jedním z jeho sedmi volitelů, říšských kurfiřtů. Římští králové tak nezřídka viděli v českém králi silného soupeře, což se stalo osudným zvláště Přemyslu Otakaru II., ale ani vláda Václava II. se neobešla bez potyček s římským králem z habsburského rodu.
Po vymření Přemyslovců (1306) se jejich soustátí rozpadlo a nastalo relativní bezvládí, poněvadž zvolení panovníci Rudolf Habsburský a Jindřich Korutanský nebyli schopni se plně prosadit a zajistit pravidelnou vládu. Morava byla oddělena od Čech, královská doména v rozkladu, Pražský hrad neobyvatelný, královské hrady zastaveny a šlechta i měšťané sdruženi do frakcí, jež si počínaly svévolně a soupeřily mezi sebou o zdroje, moc a vliv. České království potřebovalo regulérní královskou vládu a pokojné soužití se Svatou říší římskou, nejlépe pod vládou jedné dynastie. To se nástupem Lucemburků na česZnačký trůn víceméně podařilo uskutečnit. Na rozdíl od Habsburků a Jindřicha Korutanského se Jan udržel na českém trůně, což bylo kupříkladu v očích básníka Guillauma de Machaut chvályhodné samo o sobě. Navzdory nebezpečným potyčkám se šlechtickými frakcemi v prvním desetiletí své vlády, zajistil král příjmy své komory a úspěšně restituoval přemyslovské dědictví…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2016

Shopping Cart