Skotský Vysočina - kamenný most Butter v národním parku Loch Lomond and The Trossachs

Skotská Vysočina

Skotská Vysočina patří bezesporu k nejmalebnějším částem Spojeného království, zároveň ale také k nejdrsnějším. Blízkost oceánu a Golfského proudu způsobuje časté změny počasí, které spolu s hornatým reliéfem zformovaly zdejší obyvatele do otužilého a svérázného národa. Díky své nezdolnosti si dodnes udržel svoji kulturu, tradici i jazyk, což se mimo jiné projevuje i v místopisu. Řečeno s Karlem Čapkem, jezera se tu nazývají Loch a údolí Glen, každý vrchol se jmenuje Ben a téměř každý člověk Mac.

Scottish Highlands neboli Skotská vysočina může přízvisko prastarý používat právem. Toto právo je dáno její geologickou historií, která současně vymezila i její hranice. Tektonický zlom, táhnoucí se od ostrova Arran u západního pobřeží k přístavnímu městečku Stonehaven na východní straně, rozděluje celé Skotsko na Lowlands – Nížinu a Highlands – Vysočinu. Oba kraje jsou odlišné nejen geologicky, ale i historicky a kulturně.

Skotský Vysočina - ledovcové údolí Glen Coe
K velmi oblíbeným turistickým cílům patří asi 12,5 km dlouhé ledovcové údolí Glen Coe. Oblast chráněná od roku 2017 jako národní přírodní rezervace se považuje za kolébku skotského horolezectví

Převážnou část podloží Skotské vysočiny tvoří kambrické či dokonce prekambrické horniny mnohde o stáří více než půl miliardy let. Původní římský název Skotska Kaledonie dal dokonce název geologickému vrásnění z tohoto období. Na tomto podloží pak nacházíme mladší horniny, které se zde usadily z pradávných moří a řek či pronikly jako vyvřeliny prasklinami v zemské kůře. Takový je například sopečný hřeben Cairngorms ve východní části Vysočiny, jenž vznikl před „pouhými“ 40 miliony let. Naopak na severozápadním pobřeží lze nalézt metamorfované ruly patřící do tzv. Lewisianského komplexu, jejichž stáří se odhaduje až na tři miliardy let. To jsou neuvěřitelné dvě třetiny stáří naší planety.

Konečnou podobu zdejších hor pak v dobách ledových vymodelovaly ledovce. Zaoblily ostré hrany a dodaly zdejším údolím charakteristický tvar písmene U. Některá z nich, jako například malebné Glen Coe, jsou téměř učebnicovým příkladem ledovcové aktivity. Pozůstatkem ledovců jsou i četná protáhlá jezera a členité pobřeží s mnoha fjordy.

Skotský Vysočina - Loch Hourn na západním pobřeží Skotska
Loch Hourn, popisovaný často jako nejvíce fjordu podobný záliv na západním pobřeží Skotska, vybíhá z průlivu Sleat oddělujícího ostrov Skye od skotské pevniny. Ze severu i z jihu ho lemují strmé svahy masivů Beinn Sgritheall (974 m n. m.) a Ladhar Bheinn (1020 m n. m.)

S ústupem ledovců se krajina začala zalesňovat a pronikající boreální les pokryl převážnou část Vysočiny. V dobách, kdy nejsevernější výběžek Římské říše dosáhl až na hranici Skotska, se oblasti říkalo Silva Caledonia – Kaledonský les nebo také Velký kaledonský les. Byl poměrně řídký a převažujícím stromem byl patrně skotský poddruh borovice lesní doprovázený břízou, jeřábem, jalovcem a tisem, v nižších polohách pak dubem.

Dnes působí Vysočina velmi otevřeným dojmem a lesů zde mnoho nenajdeme. Je to důsledek činnosti člověka, který po staletí zdejší hory odlesňoval. Nejprve kvůli pastvinám pro stáda ovcí a náhorního skotu, později se zbytek lesů stal obětí průmyslové revoluce, která potřebovala více vlny a více dřeva. Dnes se původní les dochoval na necelých čtyřech desítkách lokalit o celkové ploše asi 180 km2. To je pouhé procento z původní odhadované rozlohy Velkého kaledonského lesa.

Skotský Vysočina - hrad Eilean Donan
Skotská vysočina láká rovněž na množství hradů a hradních zřícenin. K nejfotografovanějším patří Eilean Donan na stejnojmenném přílivovém ostrůvku na západním pobřeží Skotska. Původní hrad z 13. stol. byl vyhozen do povětří na konci jakobitského povstání a obnoven v letech 1919–1932. Od roku 1955 je přístupný veřejnosti a v současnosti jde o třetí nejnavštěvovanější hrad ve Skotsku

Souvislé lesy bývaly důležitým útočištěm divoké zvěře. Obývaly je šelmy jako medvědi či vlci. Zatímco medvědi vymizeli už někdy na přelomu 1. a 2. tisíciletí, poslední vlk byl zastřelen na konci 17. stol. Kvůli tomu se pak přemnožila spárkatá zvěř, která přirozenou regeneraci porostů ještě více zpomalila. Proto dnes tvoří krajinu Vysočiny převážně pastviny, vřesoviště a rašeliniště. Skromné pozůstatky původního lesa jsou pod soukromou či státní ochranou. Existuje projekt na zvýšení podílu lesních porostů na zdejších svazích, časově však náročný, takže Vysočina ještě dlouho zůstane v podobě, jakou známe dnes, prostorná a otevřená.

Horalé
Obyvatelé Vysočiny se označují jako Highlanders neboli horalé. Z podstatné části jsou keltského původu, jak ostatně nasvědčuje i jejich jazyk gaelština, příbuzná s irštinou. Skotové patrně přišli na Vysočinu z Irska a Hebrid. Částečně odtud vytlačili a částečně asimilovali legendární národ Piktů, o jehož původu víme pramálo. Převážnou část informací nám podávají římské prameny, ve kterých se mísí despekt s respektem. Despekt k jejich barbarskému stylu života a respekt k bojovnosti a odvaze, s jakou napadali římská pohraniční území. Přestože římské jednotky pronikly i na Vysočinu, kde zbudovaly několik dočasných táborů, nikdy se toto území nepodařilo zpacifikovat. Nakonec se Římané stáhli za Hadriánův val, který odděloval jejich civilizovaný svět od světa barbarů.

Skotský Vysočina - skotská náhorní skot na louce
Krajinu Skotské vysočiny si nelze představit bez stád skotského náhorního skotu, velmi tvrdého plemena, které se v nezměněné podobě chová už od 18. stol.

Po pádu Římské říše se Britské ostrovy staly cílem germánské expanze, ale nehostinná Vysočina zůstala poměrně nedotčena. Přesto byla neklidným místem, kde se místní klany střetávaly v mnoha konfliktech o území, dobytek a další zdroje. Teprve před sílícím nebezpečím vikingských nájezdů došlo ke sjednocení Skotska pod jediného panovníka, ale feudalismus se po skotských horách rozšiřoval jen ztěžka. Již tehdy se zásadně začaly ukazovat rozdílné postoje obyvatelů Lowlands a Highlands. Více než věrnosti centrálnímu panovníkovi si nezávislí horalé cenili loajality k svému klanu a jeho náčelníkovi.

Přesto se ve 13. stol. staly jednotky Highlanders důležitou součástí skotské armády v bojích proti Angličanům a svoji pověst nezdolných bojovníků si udrželi i v dalších staletích. Jejich způsob boje zvaný horalská zteč – rychlý běh jen v košilích oděných bojovníků se štíty a obnaženými meči či sekerami proti nepříteli – se stal legendárním a byl používán ještě překvapivě dlouho po zavedení palných zbraní.

Skotský Vysočina - venkovský kostel skotské církve ve vesnici Helmsdale
Typický venkovský kostel skotské církve ve vesnici Helmsdale

Poté, co na anglický trůn dosedla skotská dynastie Stuartovců, začali se konečně horalé identifikovat s vládnoucí dynastií. Problém však nastal, když byl Jakub II., poslední král z této dynastie, sesazen z trůnu a vyhnán ze země. Obyvatelé Vysočiny zůstali Stuartovcům věrni a celý sever Skotska následně zachvátila dvě krvavá jakobitská povstání, jejichž porážka měla drtivé důsledky nejen pro všechny zúčastněné, ale i pro budoucí život na Vysočině.

Pro vzbouřené klanové náčelníky, kteří měli to štěstí, že neskončili na popravišti či na dlouhá léta ve vězení, to často znamenalo ztrátu titulu, majetku a půdy. Řada z nich byla nucena odejít i s příslušníky svých klanů do zámořských kolonií. Ti, co zbyli, museli přísahat věrnost panovníkovi. Kdo tak neučinil dostatečně horlivě, mohl dopadnout jako klan MacDonaldů z Glen Coe, jehož 37 mužů bylo zmasakrováno v mrazivé zimě roku 1692. Vojáci kapitána Campbella pak vypálili veškerá stavení a na následky mrazu a hladu zemřelo dalších 40 žen a dětí.

Skotský Vysočina - mapa

Po porážce druhého jakobitského povstání byly restrikce ještě větší. Britská vláda nařídila odzbrojení vysočinských klanů, zrušila oblíbené Highlander Games a dokonce zakázala nošení kiltu z tradičního tartanu, který byl oděvem horalů po staletí. Od tohoto okamžiku se odvíjí přibližně stoleté období, jehož důsledky jsou patrny na zdejší krajině dodnes.

Vyklizení
O období po jakobitských povstáních historici hovoří jako o Highland Clearence – vyklizení Vysočiny. Noví vlastníci půdy nebyli zatíženi historickou odpovědností vůči svým nájemcům a nastupující průmyslová revoluce vyžadovala velké množství vlny pro britské přádelny. Rozšiřování pastvin a chov ovcí byly výhodnější než nejistá renta od drobně hospodařících nájemců. Část obyvatel vypověz…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa – Skotsko

Skotská Vysočina